Nowe regulacje zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676).

Nowe rozporządzenie ma zastosowanie od 1.1.2016 r. w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Najistotniejsze różnice w nowej klasyfikacji w stosunku do dotychczasowo obowiązującej wiążą się ze zmianą nazw grupowania, zmianą zakresu grupowania (np. przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego) oraz zmianą symboliki grupowań (przy zachowaniu ich zakresów).

Stopniowe odchodzenie od dotychczasowej klasyfikacji

Zgodnie z treścią rozporządzenia do 31.12.2016 r. będą miały zastosowanie równolegle PKWiU 2008 i PKWiU 2015 w stosunku do ewidencji i dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKWiU 2015 w podatkach

Należy jednak zauważyć, że do końca 2017 r. będzie miała zastosowanie do celów podatkowych PKWiU 2008. Nowe rozporządzenie przewiduje bowiem, że do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej nową klasyfikację PKWiU 2015 należy stosować od 1.1.2018 r.