W związku z uchwaleniem ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) zaistniała konieczność opracowania nowej informacji podatkowej w zakresie określenia wielkości przysługujących podatnikom praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz identyfikacji tych podmiotów.

W rozporządzeniu MFFiPR w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów nie będących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej – określono wzór informacji. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.1.2021 r. Miejscem składania – Informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J) jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla każdego podatnika osiągającego dochody ze spółki jawnej. Obowiązek składania Informacji CIT-15J mają spółki jawne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne. Informację składa się przed rozpoczęciem roku obrotowego lub – w przypadku aktualizacji informacji – w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

Załącznikiem do Informacji CIT-15J jest CIT/JW – Informacja o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej. Informację CIT/JW składa się oddzielnie dla każdego podatnika osiągającego dochody ze spółki jawnej.