Nowe brzmienie przepisu zakłada, że strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej , jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne
Wprowadzona zmiana podyktowana jest koniecznością zawężenia zastosowania przepisu jedynie do tych stron postępowania administracyjnego, które nie działają za pomocą konsula. Strona musiała dotychczas ustanawiać w tej sytuacji pełnomocnika do doręczeń, co w istocie wydłużało trwanie postępowania.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg wnoszonych w trybie KPA na konsula jest minister spraw zagranicznych.