Patrz: uwagi i objaśnienia oraz orzecznictwo do wzoru Nr 141.