Pełnomocnictwo to uprawnia pełnomocnika do zastępowania strony w postępowaniu apelacyjnym toczącym się przed sądem pierwszej i drugiej instancji od momentu złożenia apelacji.