Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2020 r. wyniosło 5024,48 zł, natomiast w I kwartale 2020 r. osiągnęło poziom 5331,47 zł. Różnica w wysokości 306,99 zł jest widoczna w minimalnych stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych, które są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – patrz tabela poniżej.

Minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu

Rok nauki

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Pierwszy

266,57 zł

(5% x 5331,47 zł)

251,22 zł

(5% x 5024,48 zł)

Drugi

319,89 zł

(6% x 5331,47 zł)

301,47 zł

(6% x 5024,48 zł)

Trzeci

373,20 zł

(7% x 5331,47 zł)

351,71 zł

(7% x 5024,48 zł)

Niższe będzie także minimum ustawowe młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy od 1 września do 30 listopada 2020 r. Będzie wynosiło 200,98 zł (4% x 5024,48 zł), natomiast w poprzednich 3 miesiącach miało wysokość 213,26 zł.

Źródło:

  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. (MP poz. 711)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (MP poz. 412)