Andrea Jelinek, przewodnicząca EROD wraz z Wojciechem Wiewiórowskim, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych w otwartym liście apelują, zwracając się bezpośrednio do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, o zwiększenie budżetu przeznaczonego na Radę w 2023 r. Według autorów listu skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady, budżet proponowany w tej chwili, mimo że jest o 14% większy niż w roku 2022, wciąż jest zdecydowanie zbyt niski, by pokryć koszty wypełniania nawet podstawowych zadań instytucji, co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia jej funkcjonowania i wielu zagrożeń praw osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych. W liście podkreślono także niezwykle ważne zadanie Sekretariatu Europejskiej Rady Ochrony Danych, jakim jest rozstrzyganie sporów pomiędzy krajowymi organami ochrony danych, co nazywane jest również mechanizmem One-Stop-Shop. Jelinek dodaje, że „Sekretariat EROD ma obecnie zbyt mało pracowników i w związku z tym istnieje ryzyko, że nie będzie w stanie dłużej wypełniać swoich obowiązków prawnych w służbie RODO. Gdyby tak się stało, egzekwowanie praw osób fizycznych do ochrony danych zostałoby osłabione, a wiarygodność RODO podważona”. W liście zamieszczono także argumenty podkreślające wagę RODO w walce z nadużyciami w stale rozwijającej się branży technologicznej. Tak znaczne ograniczenie budżetu jest zdaniem autorów listu „poważną przeszkodą na drodze do zapewnienia skutecznej współpracy i prowadzenia spraw z wysokiej jakości analizami prawnymi”, co w konsekwencji szkodzi przede wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. Wśród podstawowych wydatków Rady znajdują się wydatki związane z posiedzeniami EDPB na szczeblu plenarnym i na szczeblu podgrup, koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych, usługi informatyczne oraz wynagrodzenie pracowników sekretariatu EDPB. Wzrost zainteresowania ochroną danych i konieczność wzmożenia pracy podkreśla też fakt, że łączna liczba wniosków o konsultacje ustawodawcze otrzymanych przez Inspektora Ochrony Danych w 2022 r. potroiła się w porównaniu z rokiem 2020.

Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej budżet przeznaczany na europejskie instytucje jest proponowany przez Komisję Europejską, a następnie zatwierdzany przez Parlament i Radę. Europejski Inspektor Ochrony Danych, Wojciech Wiewiórowski, już w momencie planowania budżetu na kolejny rok zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na EROD. We wnioskach budżetowych podkreślał wtedy między innymi fakt, że uwzględniając dynamiczne zmiany w sferze danych osobowych i coraz częstsze interwencje w tym zakresie, w instytucji niezbędni są dodatkowi pracownicy i zasoby finansowe. We wnioskach znajdowały się prośby o uwzględnienie potrzeb, takich jak 8 dodatkowych członków personelu dla sekretariatu EDPB, oprócz obecnych 40 pracowników oraz 8 dodatkowych pracowników dla samego Inspektora. Mimo zapewnień o przyszłych zwiększonych nakładach pracy Komisja Europejska odrzuciła wszystkie wnioski. W liście zwrócono także uwagę na fakt, że „Europejska Rada Ochrony Danych ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia RODO, jednego z najbardziej przełomowych aktów prawnych UE w ostatnich dekadach”. Dofinansowanie Rady będzie wsparciem w zrealizowaniu trzech najważniejszych zasad Rozporządzenia: wiarygodności egzekwowania prawa, solidarności oraz przewidywalności ram prawnych. Ochronę danych osobowych i prywatności zaliczamy do praw podstawowych, a te, zdaniem Jelinek i Wiewiórowskiego, „nie mogą być traktowane jako oczywiste i wymagają odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych w celu zapewnienia ich ochrony”.

Głosowanie nad budżetem na 2023 r. w Parlamencie Europejskim odbędzie się w październiku tego roku.

Źródła:

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edpb-edps-lack-resources-puts-enforcement-individuals-data-protection-rights-risk_en

https://edps.europa.eu/system/files/2022-09/22-09-12_edps-edpb-open-letter-budget-2022_en.pdf