Niezłożenie pełnomocnictwa a bieg odwołania

Prezes UZP zarzucił postanowieniu naruszenie przepisów postępowania poprzez uznanie, że obowiązek wezwania odwołującego przez KIO do uzupełnienia braków formalnych odwołania nie obejmuje przypadku, gdy odwołujący dołączył do odwołania pełnomocnictwa, które nie potwierdzają w należyty sposób umocowania do reprezentowania odwołującego przez osobę podpisującą się pod odwołaniem. Wskazał również na zaniechanie wezwania odwołującego do uzupełniania braku formalnego odwołania, w zakresie wykazania umocowania osoby podpisującej odwołanie do działania w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Sąd Okręgowy wskazał, że z punktu widzenia jurydycznego brak pełnomocnictwa, jak również wadliwość jego treści, stanowi jednakową przeszkodę do nadania biegu odwołaniu i obie te sytuacje powinny być traktowane jednakowo. Zauważył przy tym, iż w razie wystąpienia przeszkód do nadania biegu odwołaniu ze względu na wadliwość pełnomocnictwa należy wezwać odwołującego do usunięcia braków formalnych, pod rygorem odrzucenia odwołania. Jednocześnie Sąd Okręgowy, rozpoznając skargę, ocenił i zbadał zasadność wniesionego odwołania, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów w nim zawartych. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności