Prezes UZP zarzucił postanowieniu naruszenie przepisów postępowania poprzez uznanie, że obowiązek wezwania odwołującego przez KIO do uzupełnienia braków formalnych odwołania nie obejmuje przypadku, gdy odwołujący dołączył do odwołania pełnomocnictwa, które nie potwierdzają w należyty sposób umocowania do reprezentowania odwołującego przez osobę podpisującą się pod odwołaniem. Wskazał również na zaniechanie wezwania odwołującego do uzupełniania braku formalnego odwołania, w zakresie wykazania umocowania osoby podpisującej odwołanie do działania w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Sąd Okręgowy wskazał, że z punktu widzenia jurydycznego brak pełnomocnictwa, jak również wadliwość jego treści, stanowi jednakową przeszkodę do nadania biegu odwołaniu i obie te sytuacje powinny być traktowane jednakowo. Zauważył przy tym, iż w razie wystąpienia przeszkód do nadania biegu odwołaniu ze względu na wadliwość pełnomocnictwa należy wezwać odwołującego do usunięcia braków formalnych, pod rygorem odrzucenia odwołania. Jednocześnie Sąd Okręgowy, rozpoznając skargę, ocenił i zbadał zasadność wniesionego odwołania, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów w nim zawartych.