Kwestia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia, które będzie polegało na rozbudowie drogi publicznej.

Opis sytuacji

Do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej. Decyzja jest wymagana przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839; dalej: ZnaczOddziałŚrodR). Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP-ie planuje się klasę drogi ‒ zbiorczą „Z”. Tymczasem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp) dla działek, na których będzie realizowana rozbudowa widnieje zapis o przeznaczeniu pod drogę klasy „L”.

Komentarz

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.; dalej: InwDrogPublU) wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Decyzja ta, zgodnie z art. 11a ust. 4 InwDrogPublU może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z 3.10. 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; dalej: ŚrodInfU). W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (art. 11i ust. 2 InwDrogPublU).

Orzecznictwo
Z art. 11i ust. 2 InwDrogPublU jednoznacznie wynika, że w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie są więc wiążące dla organów administracji wydających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wyr. WSA w Warszawie z 27.6.2011 r., IV SA/Wa 2201/10).

W analizowanej sprawie organ prowadząc postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił niezgodność planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi powiatowej, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W myśl art. 80 ust. 2 zdanie pierwsze ŚrodInfU właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Zasada ta nie dotyczy jednak wymienionych w kolejnym zdaniu przedsięwzięć, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, o której mowa w pytaniu. W związku z tym niezgodność między informacjami zawartymi w KIP i w planie miejscowym obowiązującym na terenie, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie, w zakresie klasy drogi, nie mają wpływu na rozstrzygnięcie co do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja należy do katalogu zwolnionych z obowiązku wykazania zgodności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ nie jest zobowiązany do przeprowadzania oceny przedsięwzięcia w zakresie zgodności z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem.