Na stronie internetowej Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (druk nr 2654). Na mocy podanego aktu prawnego wprowadzone zostaną różne rozwiązania związane z nowym rokiem budżetowym. Wśród wielu rozwiązań przewidziane zostały mechanizmy prawne m.in. zmieniające sposób dystrybucji środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, która pierwotnie jest przeznaczona na różne zadania drogowe JST. W tym zakresie, w projekcie przewidziano art. 34 o treści:

W roku 2023 środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), które nie zostaną podzielone między jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca 2023 r., zwiększą kwotę rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

Projektowany przepis nawiązuje więc m.in. do art. 26 ust. 1 DochSamTerytU. Tamże zaś postanowiono, że:

W budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu;

3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Z kolei, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 DochSamTerytU:

Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego:

1) w roku budżetowym – podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W ocenie projektodawców, proponowany przepis umożliwi pełne rozdysponowanie między jednostki samorządu terytorialnego środków przewidzianych w rezerwie subwencji ogólnej na 2023 r. Jeżeli środki rezerwy zaplanowanej na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną w całości rozdysponowane w terminie do dnia 31 lipca 2023 r., wówczas pozostała kwota zwiększy rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. Środki rezerwy subwencji, które zostały zaplanowane w ustawie budżetowej, z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego, w całości zasilą budżety samorządowe.

Podsumowując, projektowaną regulację prawną z jednej strony można ocenić pozytywnie, a z drugiej negatywnie. Negatywnie, bowiem, w istocie rzeczy ograniczono limitem czasowym (do 31.7.2023 r.) możliwość korzystania przez JST ze środków na zadania drogowe. Z drugiej strony pozytywnie, ponieważ środki niewykorzystane do ww. daty trafią do ogólnej puli rezerwy subwencji ogólnej.

Źródło: Sejm