Nieważność decyzji dotyczącej przetwarzania opadów

Kierunek postępowania organu zależy od tego, czy decyzja środowiskowa będzie wymagana.

Opis sytuacji

Zezwolenie było wydane w 2014 r. Organ po przeanalizowaniu dokumentacji dopatrzył się, że decyzja środowiskowa dołączona do wniosku o wydanie zezwolenia była wydana w 2006 r. i zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; dalej: ŚrodInfU), termin obowiązywania decyzji środowiskowej wydanej w 2006 r wygasł w 2010 r., a zatem nie mogła być ona dołączona do wniosku o wydanie decyzji odpadowej.

Komentarz

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ŚrodInfU wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa powyżej, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a tego przepisu. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Należy jednak mieć na względzie ust. 2 a przywołanego przepisu. Zgodnie z przedmiotową regulacją, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy:

  • zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub
  • jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Odpowiedź na pytanie jest zatem uzależniona od faktu, czy w tej sprawie nie zachodzi wyjątek wskazany w wymienionym powyżej przepisie. Jeżeli zachodzą omawiane wyjątki, nie ma podstaw do żądania decyzji środowiskowej, a tym samym nie stanowi ona koniecznego warunku do uzyskania zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Orzecznictwo
Dopuszczalność rozpoznania wniosku oraz wszczęcia na jego postawie postępowania w sprawie warunków zabudowy możliwa jest dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji środowiskowej. Brak ostatecznej decyzji środowiskowej (...), przejawiający się w niedołączeniu istniejącej decyzji do wniosku, może być uzupełniony w trybie art. 64 § 2 ustawy z 14.6.1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA), jednak brak w obiegu prawnym ostatecznego rozstrzygnięcia o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań czyni niedopuszczalnym skuteczne wniesienie wniosku i tym samym uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy (wyrok WSA w Opolu z 20.10.2016 r., II SA/Op 290/16).

Jeżeli wspomniany wyjątek nie zachodził, a decyzja o zmianie zezwolenia została już wydana, należy, w ocenie autora stwierdzić jej nieważność. Nadmieniam, że zgodnie z art. 157 § 1 KPA, właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 KPA jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze ‒ ten organ.

Przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie stanowią ograniczenia odnośnie dołączania decyzji środowiskowych w określonym przedmiocie. Jej zasadność w kontekście wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej zależy od wyników badania z uwzględnieniem okoliczności sprawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności