Nieustalenie dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Regionalna izba obrachunkowa sformułowała zarzut wobec gminy – nieustalenia dotacji do zwrotu od klubu sportowego, który pokrył jeden z wydatków poniesiony jeszcze przed podpisaniem umowy udzielenia dotacji. Chodziło w tym zakresie o pokrycie kosztów ubezpieczenia grupowego i OC zawodników klubu sportowego. Ogólnie rzecz ujmując, chodziło o zaniechania gminy, w zakresie ustalania należnych budżetowi zwrotów z tytułu dotacji.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała, że klub sportowy nie mógł pokryć ww. wydatku z dotacji, bo wydatek został poniesiony jeszcze przed podpisaniem umowy pomiędzy gminą a tym klubem. Izba wskazała, że powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu przez art. 252 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 FinPubU. Z podanych regulacji wynika zaś, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem – podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. Nadto, odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała także, że osobą odpowiedzialną za dopuszczenie do ww. nieprawidłowości jest wójt gminy. W kontekście odpowiedzialności wójta, w zaleceniach pokontrolnych uzupełniająco wskazano również na art. 61 ust. 1 pkt 4 FinPubU, z którego wynika, że organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60 FinPubU, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa.

W każdym bądź razie, regionalna izba obrachunkowa w zaleceniach wskazała na konieczność podjęcia przez wójta dwóch działań:

1) prawidłowego rozliczania dotacji udzielanych klubom sportowym z uwzględnieniem m.in. przepisów art. 126 w związku z art. 221 ust. 3 pkt 1 i pkt 5 FinPubU, poprzez ustalanie kwot niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy,

2) podjęcie działań mających na celu ustalenie i wyegzekwowanie od klubu sportowego zwrotu środków dotacji wydatkowanych przez ten klub przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej z gminą.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że zarzuty regionalnej izby obrachunkowej sformułowane pod adresem wójta gminy stanowią o poważnym naruszeniu ww. regulacji ustawowych. Powyższe może nawet skutkować jeszcze poważniejszymi konsekwencjami na płaszczyźnie art. 8 pkt 3 DyscypFinPubU, zgodnie z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. W tych uwarunkowaniach prawnych wójt gminy powinien więc podjąć niezwłoczne czynności w celu realizacji zaleceń pokontrolnych regionalnej izby obrachunkowej. 

Źródło: http://www.krakow.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności