Nieruchomości przekazywane Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2300 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 8.11.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Wspomniany wykaz nieruchomości określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Z art. 10 ust. 1 ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 15.8.2019 r., wynika, że właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa (w tym powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste), oraz przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, którymi gospodarują, położonych:

1) w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.);

2) poza granicami, o których mowa w pkt. 1, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Z rozporządzenia wynika, że wykaz nieruchomości prowadzi się dla działek ewidencyjnych, budynków i lokali, a także przekazuje się w postaci elektronicznej, w formacie XML, za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych. Natomiast w razie braku możliwości przekazania wykazu w postaci elektronicznej dopuszcza się przekazanie wykazu w postaci papierowej.

Informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków i lokali:

  • położonych na obszarach, dla których sporządzono mapy w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML, stosując typy i atrybuty obiektów przestrzennych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia (informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków i lokali, położonych na obszarach, dla których nie sporządzono map w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML, jeżeli jest to możliwe);
  • określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL-2000. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności