Nieruchomości mieszane w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Treść art. 6c ust. 2b ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU) nie zobowiązuje do objęcia zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym części nieruchomości mieszanych o takim charakterze.

Stosownie do art. 6c ust. 1 CzystGmU gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości zamieszkałe są więc z mocy prawa objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast w myśl art. 6c ust. 2 CzystGmU rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Miejscem wytwarzania odpadów komunalnych są także nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Są to tzw. nieruchomości mieszane, z których odbieranie odpadów może odbywać się w różny sposób, w zależności od tego, czy gmina postanowiła o objęciu gminnym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odbieranie odpadów komunalnych w ramach systemu zorganizowanego przez gminę z części nieruchomości mieszanej, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wymaga wcześniejszego postanowienia przez organ stanowiący gminy na podstawie art. 6c ust. 2 CzystGmU o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Przywołany w pytaniu przepis ‒ art. 6c ust. 2b CzystGmU nie zmienia zasad obligatoryjnego objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz fakultatywnego objęcia tym systemem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Treść tego przepisu brzmi:

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przepisów ust. 2a i 2c nie stosuje się.

Powyższym przepisem ustawodawca wyłączył w stosunku do nieruchomości mieszanych stosowanie:

  • art. 6c ust. 2a CzystGmU ‒ nakładającego obowiązek udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  • art. 6c ust. 2c CzystGmU ‒ nadającego przystąpieniu właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dobrowolny charakter na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności