Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze. Przegląd najnowszego orzecznictwa styczeń 2020 r.

Poniżej prezentujemy wybrane subiektywnym okiem praktyka, najciekawsze orzeczenia z ww. zakresu wydane w styczniu 2020 r.

Wyrok WSA w Poznaniu z 22.1.2020 r., IV SA/Po 794/19

Przepisy ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.; dalej: PlanZagospU) wyznaczają granice władztwa planistycznego, w związku z tym nie ma podstaw do ich rozszerzającego interpretowania. Skoro więc mocą uchwały nałożono obowiązek niewynikający z żadnego z przepisów PlanZagospU określających zakres władztwa planistycznego gminy, to tym samym uzasadnione jest stanowisko o stwierdzenie nieważności przepisu uchwały, jako przepisu istotnie naruszającego PlanZagospU.

Wyrok NSA z 20.11.2019 r., I OSK 2895/18

Pismo starosty o odmowie uwzględnienia wniosku o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydania wypisów z operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 5 ustawy z 17.5.1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart]) jest aktem, na który przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonym w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU). Stwierdzić trzeba, że udzielenie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, o których mowa w art. 24 ust. 5 PrGeodKart, spełnia powyższe kryteria i zapewnia uzyskanie przez wnioskodawcę wypisów, wyrysów, kopii dokumentów, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług, o których mowa w tym przepisie. Czynność udzielenia tych informacji ma także charakter indywidualny w tym sensie, że jej przedmiotem jest konkretne uprawnienie konkretnego podmiotu do uzyskania konkretnej informacji, chociaż przy zachowaniu warunków w nim zawartych oraz jednostronny, gdyż jest podejmowana w zakresie administracji publicznej i jest podejmowana przez organ administracyjny, tj. starostę.

Tak samo należy kwalifikować odmowę udzielenia tych informacji. W obu zresztą tych przypadkach starosta winien ocenić wyłącznie, czy wnioskodawca, który żąda udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków, należy do kategorii podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 5 PrGeodKart. Zauważyć trzeba, że w przepisach art. 24 i art. 24a PrGeodKart regulujących postępowanie w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków ustawodawca przewidział obowiązek wydania decyzji administracyjnej w następujących przypadkach: aktualizacji informacji zwartych w ewidencji w innych przypadkach niż dokonywanych w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 1 pkt 2 PrGeodKart), odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 1 pkt 2c) oraz uwzględnienia lub odrzuceniu zarzutów odnośnie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym (art. 24a ust. 10). Dla odmowy udostępnienia informacji takiej formy prawnej ustawodawca nie przewidział. Również w postępowaniu o udostępnieniu danych z ewidencji gruntów i budynków ustawodawca nie wskazał, że zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 14.6.1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 20 18 r. poz. 2096 ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności