Rzecznik zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia MKiDN z 24.8.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 1258) uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego (przedmiotów głównych) lub specjalności lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Zgodnie z kolei z § 20 ust. 1 tego rozporządzenia uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego (przedmiotów głównych) lub specjalności lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem.

Analogiczną regulacje zawiera § 20 rozporządzenia MEN z 10.6.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843) który stanowi, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Z kolei § 21 tego aktu stwierdza, że uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną: zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

W przypadku szkół niemających waloru szkoły artystycznejnie występuje zatem konieczność uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny z przedmiotu głównego (przedmiotów głównych)lub specjalności lub specjalizacji w celu otrzymania promocji do klasy programowo wyższej (lub ukończenia szkoły) z wyróżnieniem. Rzecznik zwrócił uwagę, że dzieci realizujące tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych powinny zgodnie z zasadą równych szans być oceniane na tych samych zasadach oraz na tych samych zasadach powinny mieć dostęp do szkół ogólnodostępnych. Wymóg uzyskania dodatkowo „co najmniej bardzo dobrej oceny z przedmiotu głównego” powoduje, że w sytuacji zmiany profilu szkoły z artystycznej ogólnokształcącej na ogólnodostępną, dzieci te nie mają równych szans w procesie rekrutacji.

W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi MEN stwierdził, że obowiązujące regulacje zapewniają uczniom szkół artystycznych te same prawa, jak uczniom szkół ogólnodostępnych, a różnice w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania (…) wynikają ze specyfiki szkolnictwa artystycznego w Polsce. Ma ono natomiast zapewnić zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie. Różnice wynikają zatem z faktu, że szkolnictwo artystyczne stanowi odrębny od kształcenia ogólnego system, za który odpowiada minister ds. kultury, który jednak część regulacji ustala w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w celu zachowania spójności systemu oświaty w Polsce.

Warto również zauważyć, że podobne zdanie wyraził sam Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również nie stwierdzając nierównego traktowania uczniów szkół artystycznych.