W tym miejscu warto przypomnieć, że wspomniane uchwały są podejmowane przez rady gminy na podstawie stosownych regulacji prawnych CzystGmU. Na uwagę zasługuje m.in. art. 6k CzystGmU. Z tego artykułu m.in. wynika, że rada gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; 

3) ustali stawkę opłaty za m3 zużytej wody – w przypadku wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6j ust. 3a. 

W tym miejscu warto wspomnieć o art. 11 ust. 1 pkt 5 RegIzbObrachU, gdzie m.in. postanowiono, że w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Zatem, regionalne izby obrachunkowe są ustawowo umocowane do weryfikowania uchwał podejmowanych przez radę gminy w sprawach zarówno podatków lokalnych, jak i opłat, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co jednak istotne, aby regionalna izba obrachunkowa mogła sprawować wspomniany nadzór nad uchwałami, musi je otrzymać. W tym zakresie na uwagę zasługują regulacje prawne zawarte w art. 90 ust. 1 i 2 SamGminU. Tamże zaś postanowiono, że:

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

We wspomnianym na wstępie wystąpieniu pokontrolnym regionalna izba obrachunkowa zarzuciła gminie – brak przekazania uchwał do weryfikacji w trakcie postępowania nadzorczego. Jak zaś podano w art. 91 SamGminU – uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie.

Regionalna izba obrachunkowa uznała, że osobami odpowiedzialnymi za ww. zaniechania są wójt gminy oraz inspektor ds. wymiaru podatków i opłat. Natomiast w zaleceniu pokontrolnym wskazano, że należy przekazywać izbie uchwały objęte jej nadzorem, w tym dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do czego zobowiązuje art. 90 ust. 2 SamGminU

Podsumowując, ustalenia kontrolne regionalnej izby obrachunkowej są prawnie uzasadnione. Gmina powinna przestrzegać ustawowych obowiązków dotyczących przekazywania uchwał i zarządzeń organów gminy do regionalnej izby obrachunkowej. Warto dodać, że nawet naruszenie ww. terminu 7-dniowego na przedłożenie uchwał rady gminy, czy zarządzeń wójta, nie powoduje utraty możliwości orzeczenia ich nieważności w późniejszym terminie, nawet czasowo odległym. Świadczy o tym treść art. 94 ust. 1 SamGminU, z którego wynika, że nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.

Źródło: http://bip.krakow.rio.gov.pl/