Rada Gminy Jarocin 29.12.2015 r. uchwaliła WPF na lata 2016-2018. Przyjęła w tej uchwale, że dochody będą wynosić 14 275 177 zł, a wydatki 16 971 303,84 zł. Deficyt miał wynosić 2 696 126,84 zł, natomiast rozchody 225 000 złotych.

Załącznik Nr 1 do tej Uchwały stwierdzał, że zakładana kwota długu na 2016 r. wynosić będzie 2 696 126,84 zł, a z kolei na 2017 r. dług wynosi 1 343 063,42 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zbadało tę uchwałę. Zgodnie z art. 229 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), przyjęte w WPF oraz budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne przynajmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

Warunek ten nie został spełniony w odniesieniu do wartości długu, przyjętego przez Radę Gminy. Kwota długu na koniec 2016 r. została ustalona nieprawidłowo. Kolegium RIO stwierdziło, że kwota długu na koniec 2015 r. wynosiła 225 000 zł.

Przy dochodach w wysokości 2 921 126,84 zł i rozchodach 225 000 zł prawidłowa kwota długu powinna być na poziomie 2 921 126,84 zł, a nie jak przedstawiono w WPF 2 696 126,84 zł. W tej sytuacji również kwota długu na 2018 r. jest błędna. Powinna ona wynosić 1 573 063,42 zł, a nie jak zapisano 1 348 063,42 zł.

Z tych powodów RIO uznało uchwałę za nieważną.