Niepodjęcie walki z uzależnieniem może doprowadzić do zerwania kontraktu socjalnego

Tak stwierdził NSA w wyroku z 2.9.2016 r. (I OSK 2902/14). W rozpatrywanej sprawie NSA trudną sytuację życiową podopiecznego ośrodka opieki społecznej spowodował w głównej mierze problem alkoholowy, z którym od lat nieskutecznie próbował on sobie poradzić. Po tak zdiagnozowanym problemie zawarto z nim kontrakt socjalny, w którym zamieszczono zapisy zobowiązujące do przestrzegania abstynencji oraz uczestniczenia w terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. Osoba ta miała też obowiązek regularnego kontaktowania z pracownikiem ośrodka w celu oceny przestrzegania nałożonych zobowiązań. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał, że podopieczny ośrodka nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków.

Zdaniem NSA: „(…) osoby dotknięte problemem alkoholowym mogą być objęte pomocą społeczną, niemniej od osób tych również wymaga się aktywności w dążeniu do poprawy sytuacji bytowej i materialnej. Ze skarżącym zawarto kontrakt socjalny zobowiązujący go do określonego zachowania, którego celem było przezwyciężenie nałogu. Stworzono mu warunki do podjęcia leczenia, jednak skarżący nie wykazał żadnej inicjatywy w tym kierunku. Jak powszechnie podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych ustawa o pomocy społecznej formułuje podstawową zasadę, wedle której każda osoba ma obowiązek pełnego wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości w celu pokonania trudnej sytuacji życiowej, a jeżeli nie wykonuje takiego obowiązku, to nie występuje podstawowa przesłanka udzielenia takiej osobie pomocy ze środków publicznych”. [podkreślenie autora].
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności