Urząd Ochrony Danych Osobowych, aby ustalić stan faktyczny sprawy zainicjowanej skargą, zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy. Z czterech wysłanych Spółce wezwań, ta odebrała tylko jedno, na które jednak nie odpowiedziała.

Odpowiedzialność za nieudzielenie na żądanie UODO informacji spoczywa na administratorze, czyli w tym przypadku Spółce. Zdaniem UODO nieudzielenie odpowiedzi na zawarte w odebranym przez Spółkę piśmie pytania, a także nieodbieranie pozostałych wezwań, wskazują na brak woli do współpracy w ustaleniu stanu faktycznego sprawy i prawidłowym jej rozstrzygnięciu. Tymczasem zachowanie Spółki w postaci nieudzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia sprawy stanowi naruszenie obowiązku zapewnienia organowi nadzorczemu dostępu do informacji. Takie działanie nie tylko stoi na przeszkodzie wnikliwemu rozpatrzeniu sprawy, ale skutkuje również nadmiernym i nieuzasadnionym przedłużaniem postępowania.

W opinii UODO, Spółka jako podmiot profesjonalnie uczestniczący w obrocie prawno-gospodarczym, miała świadomość, że jej działanie polegające na niepodejmowaniu korespondencji nadanej przez organ nadzorczy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.

Lekceważenie obowiązków związanych ze współpracą z UODO stanowi naruszenie o dużej wadze i jako takie podlega sankcjom finansowym. Dlatego też w tym przypadku, organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną, która będzie nie tylko w tym indywidualnym przypadku skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, ale też będzie sygnałem dla innych podmiotów, jak ważna jest współpraca z UODO.

Decyzja znajduje się pod linkiem https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2021

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2302