Resort pracy w stanowisku z 14.4.2021 r. wskazuje, że dobrowolny charakter szczepionek przeciwko COVID-19 powoduje, że nie ma obecnie podstawy prawnej, żeby uznać takie szczepienie jako obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 15.5.1996 r., co oznacza, że nie będzie tutaj mogło mieć ono zastosowania.

Ważne

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych (obecnie w tym zakresie obowiązuje ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi § 9 rozporządzenia).

Zarówno resort pracy jak i Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny podzielają stanowisko związane z charakterem szczepień, żadne z przepisów nie wprowadziły obowiązkowego charakteru szczepień przeciwko COVID-19. Zarówno na gruncie ustawowym jak i na gruncie rozporządzeń mowa jest o dobrowolnym charakterze szczepień, dotyczyło to każdej dotychczas dopuszczonej do szczepień grupy, jak i kolejnych szczepień na etapie ich upowszechnienia. W związku z tym, pracownicy samodzielnie i dobrowolnie bez żadnego obowiązku będą decydowali się na udział w szczepieniach przeciwko COVID-19.

Decyzja należy do pracodawcy

Od decyzji pracodawcy będzie zależało w jakim trybie zostanie usprawiedliwiona nieobecność pracownika, a także to, czy pracodawca zapłaci pracownikowi za dzień (lub godziny, w zależności od tego ile pracownik potrzebuje czasu na szczepienie; znane są sytuacje że osoby szczepią się w innych miastach co wydłuża ten czas), kiedy pracownik uda się na szczepienie przeciwko Covid-19. Pracownik powinien za to z wyprzedzeniem poinformować pracodawcę, w jakim dniu szczepienie zostało zaplanowane, tak żeby nie dezorganizowało pracy całego zakładu pracy, informacje o terminie szczepień są na ogół przekazywane z większym wyprzedzeniem.

Co może pracodawca

Pracodawca może udzielić pracownikowi wolnego z prawem do wynagrodzenia, bez prawa do wynagrodzenia, poinformować pracownika, że musi odrobić czas jaki przebywał poza miejscem pracy albo wziąć w tym celu urlop wypoczynkowy. Natomiast w sytuacji, kiedy pracodawca udzieli pracownikowi wolnego na czas szczepienia, to dokumentem, na podstawie którego taka nieobecność będzie usprawiedliwiona jest dokument potwierdzający szczepienie, w treści takiego dokumentu jest wskazana dokładna data kiedy takie szczepienie miało miejsce.