Niemiecka propozycja w zakresie wspomnianego kontrowersyjnego rozporządzenia wycofuje z projektu zapisy dotyczące uzasadnionego interesu w zakresie przetwarzania metadanych. Zgodnie z tekstem – przetwarzanie metadanych pochodzących z łączności elektronicznej może być dozwolone, jeżeli jest niezbędne w celu ochrony interesu mającego znaczenie dla życia osób fizycznych, w tym będących użytkownikami końcowymi.

Pod pojęciem metadanych kryją się wszelkie informacje ujawniające dane o lokalizacji, czas oraz osoby zaangażowane w komunikację. Propozycja niemiecka opierała się na umożliwieniu przetwarzania metadanych w niektórych sytuacjach bez zgody przez dostawców usług komunikacyjnych. Przetwarzania takie mogą się odbywać m.in. w ramach realizacji celów humanitarnych, w tym monitorowania rozprzestrzeniania się epidemii, a także sytuacjach kryzysowych takich jak klęski żywiołowe.

Pojęcie żywotnych interesów zostało uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uzasadnione interesy

Niektóre z praktyk, które uznane zostały za spełniające kryterium uzasadnionego interesu, dotyczyły wykrywania nadużyć mogących wystąpić w związku z korzystaniem z łączności elektronicznej. Wycofanie niektórych przepisów z treści proponowanego tekstu spotkało się z negatywną opinią przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Zgodnie z ich stanowiskiem takie działanie może skutkować ograniczeniem potencjału innowacji w zakresie danych.

W liście wysłanym do poszczególnych ministerstw lobby telekomunikacyjne wskazuje, że nowe brzmienie omawianego tekstu jest regresem względem pierwotnej wersji. Pomija on osiągnięte do tej pory konstruktywne kompromisy. Ponadto, neguje stanowiska oraz interesy wielu państw będących członkami Unii Europejskiej, zagrażając także stabilności gospodarki cyfrowej oraz potencjałowi jej wzrostu.

Legalne przechwytywanie

Zgodnie ze stanowiskiem Niemiec rozporządzenie o prywatności i łączności nie powinno wpływać na możliwość państw członkowskich do legalnego przechwytywania komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także wymogów stawianych dostawcom w zakresie pomocy organom w przeprowadzaniu zgodnych z prawem przechwytów.

Unia Europejska prowadzi dyskusję dotyczącą przechwytywania komunikacji w sieciach telekomunikacyjnych nowej generacji. Celem rozmów jest umożliwienie organom ściągania przeprowadzanie przechwytów w świetle zaostrzonych protokołów bezpieczeństwa.

Źródło:

https://www.euractiv.com/section/digital/news/german-presidency-charts-new-covid19-metadata-rules-in-leaked-eprivacy-text/