Z punktu widzenia podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU oraz art. 3 i art. 5 UłatwHandRolDomU.

Z pierwszej regulacji wynika, że na podstawie niniejszej ustawy (SamGminU) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W drugiej grupie przepisów podano zaś, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Nadto, rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Sygnalizowana problematyka była przedmiotem oceny prawnej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 9.5.2022 r. (Nr PN.4131.226.2022).

Na mocy ww. rozstrzygnięcia zakwestionowano zapisy przewidujące zakazy m.in.:

– zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska;

– wywieszania reklam bez zgody administratora.

W analizie prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że wspomniane zakazy zostały ustalone w przepisach prawnych KW, gdzie postanowiono:

Art. 63a [Nielegalne ogłoszenia]

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 145 [Zaśmiecanie] Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Nadto, organ nadzoru wskazał, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym utrwalone jest stanowisko, iż powtórzenie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacja oraz uzupełnienie przez przepisy uchwalone przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodne z zasadami legislacji i stanowi wykroczenie poza zakres ustawowego upoważnienia. Uchwała rady gminy nie może regulować bowiem jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie.

Podsumowując, stanowisko wojewody jest uzasadnione. W uchwale w sprawie wyznaczenia miejsc targowych do handlu przez rolników (domowników) nie można ujmować zapisów dotyczących różnych zachowań, które są już zakazane i penalizowane na płaszczyźnie wykroczeniowej. Takie praktyki legislacyjne są niezgodne z prawem.

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl