Niedopuszczalne podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków

W kontekście wskazanej problematyki na uwagę zasługuje fakt, że przepisy WodaŚciekU, w tym art. 19 ust. 1 i 3, nie mogą stanowić podstawy do przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy. Z podanych regulacji prawnych wynika, że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Nadto, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z 9.11.2021 r. (PNK.I.4131.96.2021; źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl) poruszono właśnie aspekt nielegalnego podejmowania przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy. W swojej uchwale rada gminy również powołała się na ww. regulacje prawne, które w jej ocenie były podstawą do przyjęcia wspomnianej (nielegalnej) uchwały.

Co ciekawe, organ nadzoru stwierdził nieważność ww. uchwały rady gminy. W motywach swojego rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na następujące argumenty prawne:

1) podano, że powyższa uchwała została podjęta bez upoważnienia ustawowego do regulacji w zakresie ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy. 

2) zwrócono uwagę na fakt, że z dniem 12.12.2017 r. przestały obwiązywać przepisy, na mocy których organ gminy był upoważniony do zatwierdzania w drodze uchwały taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przekazując wolą ustawodawcy kompetencje w tym zakresie organowi regulacyjnemu. Jak dodano, w aktualnym stanie prawnym, taryfy zawierające ceny i stawki opłat za usługi podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może podejmować żadnych uchwał w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy. Nie może tego także czynić w ramach uprawnienia do wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada gminy musi uwzględniać zasadę działania na podstawie prawa i w jego granicach. W konsekwencji, w aktualnym stanie prawnym, żaden przepis prawa nie zawiera delegacji do podjęcia przez organ stanowiący gminy odrębnej uchwały w przedmiocie określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności