Niedopuszczalne ograniczenia pod względem częstotliwości przez radę gminy w odbiorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Punktem wyjścia w analizie podanej problematyki są regulacje zawarte w CzystGmU. W tym zakresie na uwagę zasługują przepisy art. 6r ust. 3 i ust. 3a CzystGmU. 

W pierwszym z przepisów postanowiono, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z drugim przepisem w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na kanwie ww. regulacji prawnych warto odnotować rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 22.11.2021 r. (P-1.4131.349.2021.KD; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl).

W motywach rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał m.in., że rada miejska upoważniona była do ograniczenia w uchwale podjętej w oparciu o treść ww. art. 6r ust. 3 CzystGmU ilości przyjmowanych  od mieszkańców  w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jednak brak było podstaw do wprowadzenia ograniczenia w zakresie częstotliwości, z jaką wskazana ilość odpadów może zostać przez mieszkańca dostarczona.  Dalej podkreślono, że: Postanowienie, że (….) przyjmowane będą nieodpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczane przez mieszkańców we własnym zakresie dwa razy w roku kalendarzowym uznać należy za wykraczające poza uprawnienie wynikające z art. 6r ust. 3 i 3a CzystGmU. Oznacza ono bowiem, że właściciele nieruchomości pozbawieni są – w ramach uiszczanej przez nich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – możliwości przekazania do punktu odpadów budowlanych i rozbiórkowych częściej niż dwa razy do roku.

Warto także dodać, że  uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego, wydany z upoważnienia określonego w art. 6r ust. 3 CzystGmU, co oznacza, że organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może bowiem wprowadzać ograniczeń w zakresie częstotliwości odbierania odpadów budowlanych/rozbiórkowych, a jedynie ograniczenia ilościowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności