Dzięki wprowadzonym zmianom minister spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł uzyskiwać pełniejsze informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Chodzi także o nabycie lub objęcie przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce.

25.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.; dalej: NierCudzU) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowe regulacje mają wejść w życie w większości od 1.1.2017 r.

Proponowane zmiany dotyczą:

1) zwiększenia katalogu nadsyłanych przez notariuszy dokumentów i zakładają objęcie nim – oprócz aktów notarialnych – także aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia. Chodzi także o umowy zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce;

2) rozszerzenia katalogu dokumentów nadsyłanych przez sądy. Przewidziano objęcie nim również dokumentów składanych do akt rejestrowych, z których wynikałoby nabycie lub objęcie przez cudzoziemców akcji, udziałów albo ogółu praw i obowiązków w spółkach handlowych, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położnych na terytorium Polski;

3) nowych obowiązków organów administracji publicznej, które będą musiały przesyłać ministrowi spraw wewnętrznych i administracji ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość.

Ważne
Dzięki przyjętym rozwiązaniom, szef MSWiA uzyska pełniejszą wiedzę o transakcjach z udziałem cudzoziemców oraz będzie mógł szybciej reagować, w przypadku stwierdzenia naruszenia NierCudzU, co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego.