Nie zawsze decyzja o zabezpieczenia obiektu budowlanego musi być nałożona na wszystkich współwłaścicieli budynku

Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, jak też dbałość o bezpieczeństwo obiektu, ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu. Powyższe obowiązki wynikają bezpośrednio z przepisu art. 61 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: PrBud) i zaczynają obowiązywać od momentu skutecznego oddania obiektu budowlanego do użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska,

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku,

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym,

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

- organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Na podstawie art. 66 w związku z art. 61 PrBud organ nadzoru budowlanego kieruje decyzję nakazową na właściciela lub zarządcę. Decyzja nie może być nałożona łącznie na oba podmioty. W przypadku, w którym obiekt budowlany jest przedmiotem współwłasności, adresatami decyzji nakazowej powinni być wszyscy współwłaściciele. Dokonanie podziału obiektu co do użytkowania pomiędzy jego współwłaścicieli, nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o przedmiot postępowania prowadzonego w trybie art. 66 Prawa budowlanego (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14.11.2012 r. - II SA/Po 838/12). Podobnie jeżeli budynek lub budowla stanowią współwłasność w częściach ułamkowych i nie ustanowiono w odpowiednim trybie zarządcy (ani też nie doszło do prawnego podziału obiektu do użytkowania), to nakazy i zakazy sformułowane w decyzji wydanej na podstawie art. 66 PrBud są kierowane do wszystkich współwłaścicieli (wyrok WSA w z 26.1.2006 r. sygn. akt II SA/Gl 815/0).

Powyższe zasady wydawania decyzji nakazowej w stosunku do wszystkich współwłaścicieli doznają jednak wyjątku w sytuacjach szczególnych. W wyroku WSA w Białymstoku z 8.6.2017 r. II SA/Bk 252/17 sąd przyjął, że w przypadku, w którym nie są znani wszyscy współwłaściciele 1/8 części obiektu, a znany jest współwłaściciel 7/8 części obiektu, a jednocześnie obiekt budowlany znajduje się w takim stanie, że zagraża w sposób znaczy bezpieczeństwo, możliwe jest skierowanie decyzji do znanego współwłaściciela. Niewątpliwie brak ustalenia przez organy wszystkich współwłaścicieli działki można by było traktować, jako naruszenie proceduralne wynikające z art. 7, 77 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Niemniej oceny naruszenia przepisów KPA w tym przypadku należy dokonać mając na uwadze stan zagrożenia i konieczność podjęcia działań, nie cierpiących zwłoki.

Reasumując jeżeli stan techniczny obiektu budowlanego stanowi duże zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, to nakazanie jedynemu znanemu współwłaścicielowi zabezpieczenia obiektu nie stanowi naruszenia przepisów postępowania mogących mieć „istotny” wpływ na wynik sprawy. Tym samym naruszenie przepisów postępowania nie może stanowić podstawy do uchylenia decyzji nakazowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności