Na 23 posiedzeniu, 22.7.2016 r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 679). Ustawa trafi teraz do Senatu. Projektowana ustawa przewiduje zmiany w przepisach dotyczących trzech zagadnień.

1. Łączenie poszczególnych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pomocy społecznej z innymi jednostkami

Zaproponowano możliwość łączenia wyłącznie placówek wsparcia dziennego z ośrodkami pomocy społecznej, zaś w przypadku placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym zaproponowano możliwość połączenia wyłącznie z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Tym samym wykluczono możliwość łączenia placówek wsparcia dziennego, z wyjątkiem ww. przypadków, zarówno z placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak i jakimikolwiek jednostkami organizacyjnymi pozostałych systemów. Nie będzie też możliwości, bez żadnych wyjątków, łączenia form instytucjonalnej pieczy zastępczej z jakimikolwiek innymi jednostkami. Przewidziano możliwość łączenia określonych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na poziomie gminy będzie można połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku.

2. Zapewnienie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych wspierania rodziny systemu pomocy społecznej

Zaproponowano zapis, zgodnie z którym w każdym przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego placówką kieruje kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę. Obecnie takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy wspólna obsługa została zlecona podmiotowi niepublicznemu. Analogiczna propozycja dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych – obecnie jest to możliwe tylko w przypadku, gdy podmiot niepubliczny, np. organizacja pozarządowa, prowadzi kilka placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Umiejscowienie placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przewidziano m.in. wykluczenie możliwości umiejscowienia placówek opiekuńczo-wychowawczych na jednej nieruchomości gruntowej lub w jednym budynku z:

  • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  • jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty,
  • ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • podmiotami leczniczymi,
  • jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości,
  • zakładem aktywności zawodowej,
  • izbą wytrzeźwień.

W jednym budynku z innymi jednostkami nie będzie się mogła również mieścić placówka wsparcia dziennego, za wyjątkiem umiejscowienia placówki wsparcia dziennego w jednym budynku z ośrodkiem pomocy społecznej, a w przypadku placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w jednym budynku z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Analogicznie zaproponowano ograniczenia w możliwości usytuowania w jednym budynku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z placówką zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz jednostkami organizacyjnymi innych systemów.