Nie wszystkie placówki opiekuńcze i pomocy społecznej będą mogły znajdować się w jednym budynku

Na 23 posiedzeniu, 22.7.2016 r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 679). Ustawa trafi teraz do Senatu. Projektowana ustawa przewiduje zmiany w przepisach dotyczących trzech zagadnień.

1. Łączenie poszczególnych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pomocy społecznej z innymi jednostkami

Zaproponowano możliwość łączenia wyłącznie placówek wsparcia dziennego z ośrodkami pomocy społecznej, zaś w przypadku placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym zaproponowano możliwość połączenia wyłącznie z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Tym samym wykluczono możliwość łączenia placówek wsparcia dziennego, z wyjątkiem ww. przypadków, zarówno z placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak i jakimikolwiek jednostkami organizacyjnymi pozostałych systemów. Nie będzie też możliwości, bez żadnych wyjątków, łączenia form instytucjonalnej pieczy zastępczej z jakimikolwiek innymi jednostkami. Przewidziano możliwość łączenia określonych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na poziomie gminy będzie można połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku.

2. Zapewnienie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych wspierania rodziny systemu pomocy społecznej

Zaproponowano zapis, zgodnie z którym w każdym przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego placówką kieruje kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę. Obecnie takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy wspólna obsługa została zlecona podmiotowi niepublicznemu. Analogiczna propozycja dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych - obecnie jest to możliwe tylko w przypadku, gdy podmiot niepubliczny, np. organizacja pozarządowa, prowadzi kilka placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Umiejscowienie placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przewidziano m.in. wykluczenie możliwości umiejscowienia placówek opiekuńczo-wychowawczych na jednej nieruchomości gruntowej lub w jednym budynku z:

  • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  • jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty,
  • ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • podmiotami leczniczymi,
  • jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości,
  • zakładem aktywności zawodowej,
  • izbą wytrzeźwień.

W jednym budynku z innymi jednostkami nie będzie się mogła również mieścić placówka wsparcia dziennego, za wyjątkiem umiejscowienia placówki wsparcia dziennego w jednym budynku z ośrodkiem pomocy społecznej, a w przypadku placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w jednym budynku z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Analogicznie zaproponowano ograniczenia w możliwości usytuowania w jednym budynku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z placówką zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz jednostkami organizacyjnymi innych systemów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności