Zasady podawania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola (a także innych placówek oświatowych) regulują przepisy ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.; dalej: SysOświatU).

Jak zauważa w swoim wystąpieniu GIODO, postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki (art. 20zb SysOświatU). Administratorem danych w tym przypadku jest jednostka oświaty (reprezentowana przez dyrektora), powołująca komisję rekrutacyjną.

Do obowiązków komisji należy nie tylko przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, lecz także ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 20 zb ust. 2 pkt 1 i 2 SysOświatU).

Forma podania do publicznej wiadomości wyniku postępowania rekrutacyjnego

W jakiej formie należy podać do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego? Stanowi o tym art. 20zc ust. 1 SysOświatU, w którym zostało wskazane, iż wyniki podaje się do publicznej wiadomości w postaci listy z imionami i nazwiskami kandydatów oraz informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu danego kandydata. Jeżeli zaś chodzi o kandydatów przyjętych bądź nie, to komisja rekrutacyjna tworzy listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc (art. 20zc ust. 3 SysOświatU).

Ponadto, jak podkreślił GIODO, podmioty publiczne (w tym przypadku publiczne przedszkole) działają tylko na podstawie i w granicach prawa, a zatem mogą przetwarzać dane osobowe tylko w takim zakresie, na jaki pozwala im ustawa. Administrator danych powinien także dochować szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (art. 26 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.; dalej: OchrDan­ychU).

Naruszenie zasad publikowania danych osobowych

Naruszenie zasad publikowania danych osobowych może doprowadzić do odpowiedzialności administracyjnej przed GIODO, jak też do odpowiedzialności karnej (art. 52 Ochr­Dan­ychU). Ponieważ upublicznienie danych będzie prowadzić do zapoznania się z nimi nieograniczonego kręgu osób, może się to odbywać tylko na podstawie konkretnych przepisów prawa – w tym przypadku (jak zauważa GIODO) odpowiednich przepisów Sys­OświatU, a nie stanowią one w żadnym miejscu o dopuszczalności publikowania numerów PESEL.