Nie można od razu cofać zezwolenia na odbiór śmieci

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał, że działalność prowadzona przez przedsiębiorcę jest uciążliwa dla sąsiadów. Przeprowadzono kontrolę, na podstawie której ustalono, że przedsiębiorca zbiera odpady m.in. z placów budów i magazynuje je w big bagach, kontenerach oraz na nieutwardzonym podłożu.

Starosta nakazał przedsiębiorcy usunięcie kilku naruszeń wydanego zezwolenia, m.in. prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zaprzestanie magazynowania odpadów na działce, czy utwardzenie części działki, na której magazynowane są odpady. Tylko jeden z tych punktów (utwardzenie działki) miał podany konkretny termin realizacji, czyli 1.5.2014 r. Pozostałe naruszenia miały zostać usunięte w trybie "natychmiastowym".

W trakcie przeprowadzonej kilka miesięcy później kontroli, która miała sprawdzić, czy przedsiębiorca zaprzestał naruszeń, starosta stwierdził, że tylko jedna rzecz została spełniona. Przedsiębiorca nie zaprzestał zatem naruszeń i w tej sytuacji starosta cofnął mu bez odszkodowania zezwolenie na prowadzenie działalności w postaci zbierania odpadów (na podstawie art. 47 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm., dalej: OdpadyU). Mężczyzna złożył skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które utrzymało w mocy decyzję starosty. W ocenie SKO przedsiębiorca naruszał warunki zezwolenia, a tym samym istniały przesłanki do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

Przedsiębiorca złożył skargę do WSA, który uznał ją za zasadną. Jak podkreślił sąd, odebranie zezwolenia jest sankcją bardzo surową, a jej dotkliwość zwiększa jeszcze to, że w ciągu dwóch lat od wydania takiej decyzji przedsiębiorca nie może się ubiegać o ponowne uzyskanie zezwolenia – dlatego sankcja powinna zostać poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia. Artykuł 47 OdpadyU, na który powoływał się starosta, nie zawiera żadnego konkretnego terminu, ale właśnie dlatego ustawodawca przyznał w tym zakresie organom administracji swobodę, żeby można się było dostosować do różnych okoliczności faktycznych.

Zdaniem WSA określenie terminu przez starostę było wadliwe, bo wezwanie do usunięcia naruszenia w trybie „natychmiastowym” nie spełnia wymogów z art. 47 ust. 1 OdpadyU. Ponadto, w ocenie WSA, zastosowano bardzo ostrą sankcję w sytuacji, w której nie dało się stwierdzić niewątpliwego niewykonania wszystkich wskazanych w wezwaniu zadań, a tym samym naruszało to art. 47 ust. 2 OdpadyU.

Nieprawidłowo zachowało się również SKO, które rozpoznając odwołanie od decyzji starosty nie wyjaśniło dostatecznie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy i oceniło go tym samym w sposób naruszający zasadę art. 80 ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności