Można nawet żądać unieważnienia transakcji opornego rodzica, na podstawie skargi paulińskiej drugiego małżonka, jeśli miałaby ona utrudnić egzekucję kary.

Kwestia ta wynikła między byłym małżonkiem a jego teściami, którym była żona przekazała w darowiźnie jedyny istotny składnik jej majątku – mieszkanie, aby uciec z majątkiem przed komornikiem byłego męża. Jak się okazało, nieskutecznie. Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego pokazuje, że rygory kodeksu rodzinnego mogą być bardzo dolegliwe.

Chodzi o przepis, który pozwala sądowi opiekuńczemu nakazać osobie, która uniemożliwia lub utrudnia ustalone przez sąd kontakty z dzieckiem, zapłatę sumy stosownie do liczby naruszeń. Prawomocne postanowienie sądu uprawnia do wszczęcia egzekucji komorniczej, bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Były mąż zażądał uznania darowizny za bezskuteczną, aby móc z lokalu ściągnąć należność od byłej żony zasądzoną mu przez sąd rodzinny za uporczywe naruszenie nakazanych żonie przez sąd obowiązków dotyczących kontaktów z małoletnim synem, w sumie ponad 30 tys. zł. Wcześniej zlecił komornikowi wszczęcie egzekucji i poszukiwanie majątku, ale ten niczego nie znalazł i egzekucję umorzył.

W ocenie sądu rejonowego mężczyzna wykazał wszystkie przesłanki uzasadniające uwzględnienie jego skargi. Werdykt utrzymał Sąd Okręgowy w Szczecinie, nie dając wiary zeznaniom teścia, że otrzymany lokal stanowił zwrot pożyczki (100 tys. zł). W ocenie sądu, dokonując darowizny na rzecz swoich rodziców, kobieta była świadoma pokrzywdzenia byłego męża, gdyż uczyniła ją w czasie, gdy toczyło się już postępowanie w sprawie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, które uniemożliwiała.

W skardze kasacyjnej pozwani rodzice wnieśli, aby SN zastosował zasady współżycia społecznego, gdyż ich zdaniem pozew nie ma na celu ochrony godnych praw ojca dziecka, ale zmierza do wzbogacenia się kosztem dziecka i byłej małżonki. Sądu Najwyższego nie przekonali.

– By mówić o możliwości pokrzywdzenia, wystarczy, że dokonujący danej czynności liczył się z tym, że może mieć wierzycieli i że ta czynność może być połączona z ich krzywdą. Nie ma wątpliwości, że matka dziecka, dokonując darowizny, wiedziała, że będzie zobowiązana do zapłaty sumy już wcześniej określonej w postanowieniu sądu opiekuńczego za każde naruszenie obowiązków w zakresie kontaktów z małoletnim synem – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Władysław Pawlak.

– Na art. 5 kodeksu cywilnego nie może powoływać się osoba, która sama nie przestrzega zasad współżycia społecznego – dodał sędzia Pawlak.

Wyrok SN jest ostateczny, ojciec dziecka może ściągnąć zasądzoną na jego rzecz kwotę z darowanego przez byłą żonę mieszkania.

– Instytucja sankcji za utrudnianie kontaktów nie funkcjonuje należycie. Sądy rodzinne ustalają często symboliczne kwoty rzędu 30 zł za jeden dzień, gdyż biorą pod uwagę sytuację majątkową osoby naruszającej (niskie dochody), a niekiedy oddalają wnioski ze względu na zmianę okoliczności, głównie niechęć dziecka do takich kontaktów. Wielomiesięczne utrudnianie pozostaje również bezkarne, pozwala bowiem sądowi na nieraz wielokrotne zmniejszenie skumulowanej sankcji stosownie do zarobków dłużnika. To tak, jakby policja nakładała mandaty według PIT – podsumowuje Rafał Wąworek, adwokat.

sygnatura akt: II CSK 86/17