W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 363 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 8.2.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych przez osoby fizyczne, które zostały przeznaczone z funduszu leśnego (art. 56 ust. 1 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788), na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin określonych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z:

1) 17.8.2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547 ze zm.) oraz

2) 24.8.2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1583).

Zaniechanie stosuje się do przychodów (dochodów) uzyskanych od 24.8.2017 r. do 31.12.2018 r.

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 363 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 8.2.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych przez osoby fizyczne, które zostały przeznaczone z funduszu leśnego (art. 56 ust. 1 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788), na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin określonych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z:

1) 17.8.2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547 ze zm.) oraz

2) 24.8.2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1583).

Zaniechanie stosuje się do przychodów (dochodów) uzyskanych od 24.8.2017 r. do 31.12.2018 r.