Nie chciała podporządkować się nakazowi, to zapłaci grzywnę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie uwzględnił skargi Aliny D. (dane zmienione), właścicielki nielegalnie wybudowanego domu letniskowego. Chciała umorzenia grzywny, która została na nią nałożona, bo nie rozebrała swojej daczy.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał jej rozbiórkę. Nie podporządkowała się jednak jego decyzji i nie reagowała na kolejne pisma. W końcu więc nałożył na nią grzywnę z powodu uchylania się od wykonania obowiązku rozbiórki. Jako podstawę prawną wskazał art. 125 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Alina D. odwołała się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, ale nic nie wskórała.

Wojewódzki inspektor uzasadnił swoją odmowę tym, że Alina D. nie wykazała rozbiórki domku letniskowego, powoływała się jedynie na swoją sytuację materialną i życiową, jak również na zmienione przepisy prawa budowlanego oraz ordynacji podatkowej, które znacznie załagodziły przepisy dotyczące samowoli. Zgodnie bowiem z art. 59g prawa budowlanego do kar, w tym grzywien, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ordynacji podatkowej, a te dają możliwość umorzenia należności.

WINB wyjaśnił, że postępowanie administracyjne, do którego zastosowanie miało prawo budowlane, zostało zakończone. Nowe przepisy nie mają więc zastosowania.

Z chwilą bowiem wystawienia tytułu wykonawczego nastąpiło wszczęcie egzekucji administracyjnej, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Alina D. wystąpiła wtedy ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Wyjaśniła w niej, że utrzymuje się z emerytury wynoszącej zaledwie ok. 865 zł miesięcznie. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie zaznaczyła, że spór nie dotyczy domku letniskowego, lecz obiektu gospodarczego, co wynika wprost z pisma ze starostwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, że nadzór powiatowy i wojewódzki miał rację. Przytoczony przez Alinę D. przepis nie ma zastosowania w jej wypadku. Wprawdzie odsyła on do przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych, w tym ulg w ich spłacie, jednakże tylko w stosunku do kar administracyjnych nakładanych za nieprawidłowości budowy wynikające z prawa budowlanego. Tego rodzaju karą nie jest grzywna nakładana w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WSA przypomniał, że grzywna jest środkiem egzekucyjnym stosowanym w administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

sygnatura akt: II SA/Sz 460/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności