Zaniechanie ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2016 r. do 31.12.2017 r. Wydanie rozporządzenia powoduje, iż jednostki samorządu terytorialnego nie będą zobowiązane do sporządzenia i przekazania rocznych informacji PIT-8C w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozporządzenie zawiera regulacje, które skutkują zaniechaniem poboru podatku PIT od umorzonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczących:

1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,

2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,

3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,

4) odsetek od ww. należności oraz nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których powyżej, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Ważne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.2.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 380) weszło w życie 28.2.2017 r.