Z art. 13 ustawy z 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wynika, że 1.9.2017 r. zostaną zlikwidowane klasy pierwsze dotychczasowych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej tych szkół. Natomiast od 1.10.2016 r.:

  • nie tworzy się nowych publicznych i niepublicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury;
  • niepublicznym szkołom pomaturalnym bibliotekarskim i animatorów kultury nie mogą być nadane uprawnienia szkoły publicznej.

Dodatkowo z dniem 1.9.2018 r. zostanie zniesiona dotychczasowa szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury. Z tym samym dniem wygasają:

  • wpisy do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dotyczące niepublicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury;
  • decyzje w sprawie zezwolenia osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym na prowadzenie publicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury.

Zmiany dotyczą również szkół artystycznych. Jak wynika z art. 26 ustawy z 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, do wniosków o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień szkoły publicznej złożonych i nierozpatrzonych przed 26.7.2016 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianą.

Do 1.9.2017 r. niepubliczne szkoły artystyczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej przed 26.7.2016 r. oraz szkoły artystyczne wspomniane wyżej dostosują:

  • prowadzoną działalność do nowych zasad wprowadzonych art. 7 ust. 4 ustawy 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.; dalej: OświatU) – chodzi o warunki, które będzie musiała spełnić niepubliczna szkoła artystyczna starająca się o status szkoły publicznej oraz
  • postanowienia statutów do art. 84 ust. 2 pkt 8 OświatU (według tego przepisu statut szkoły lub placówki powinien zawierać w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3 OświatU).