Nauczanie zdalne przedłużone do 3.1.2021 r.

Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia MEiN z 24.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem wejdą w życie 30.11.2020 r.

Główną zmianą jest wydłużenie ww. terminu prowadzenia kształcenia w formie zdalnej przez szkoły - do 3.1.2021 r. Oprócz tego rozporządzenie zmieniające wprowadza również kilka innych zmian.

Zajęcia w szkołach sportowych

Zgodnie z nowymi przepisami począwszy od 30.11.2020 r. w przypadku:

  1. szkół ponadpodstawowych sportowych,
  2. szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego,
  3. oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych,
  4. szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego

– zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. Zajęcia będą realizowane z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów (oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).

Kształcenie zawodowe

Zmiany obejmą również szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Ich dyrektorom umożliwiono organizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia te będą prowadzone, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Będą one realizowane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. W przypadku praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, może być ona prowadzone, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Analogiczne rozwiązania zastosowano wobec form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 PrOśw.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia

Rozporządzenie zmieniające wyłączyło z ograniczenia funkcjonowania szkół uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. W rezultacie uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu u pracodawców.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności