Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia MEiN z 24.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem wejdą w życie 30.11.2020 r.

Główną zmianą jest wydłużenie ww. terminu prowadzenia kształcenia w formie zdalnej przez szkoły – do 3.1.2021 r. Oprócz tego rozporządzenie zmieniające wprowadza również kilka innych zmian.

Zajęcia w szkołach sportowych

Zgodnie z nowymi przepisami począwszy od 30.11.2020 r. w przypadku:

  1. szkół ponadpodstawowych sportowych,
  2. szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego,
  3. oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych,
  4. szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego

– zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. Zajęcia będą realizowane z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów (oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).

Kształcenie zawodowe

Zmiany obejmą również szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Ich dyrektorom umożliwiono organizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia te będą prowadzone, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Będą one realizowane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. W przypadku praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, może być ona prowadzone, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Analogiczne rozwiązania zastosowano wobec form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 PrOśw.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia

Rozporządzenie zmieniające wyłączyło z ograniczenia funkcjonowania szkół uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. W rezultacie uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu u pracodawców.