Nauczanie w klasach łączonych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z 24.8.2017 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1654) dopuszcza możliwość prowadzenia nauczania w klasach łączonych w przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii. Od 1.9.2019 r. zacznie obowiązywać wprowadzony ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) przepis art. 96 ust. 6 PrOśw, zgodnie z którym w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 111 pkt 9 PrOśw, szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki nauczania w tych klasach określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 28.2.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) w § 13 reguluje kwestie nauczania w klasach łączonych w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. W związku z powyższym przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej jest zbędny i jako taki jest uchylany. Podobnie uchyla się przepis § 9 ust. 2, który dotyczył organizacji kształcenia w klasach łączonych w szkołach działających w jednostkach pomocy społecznej.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również zmianę przepisu § 9 ust. 3. Zgodnie z jego nowym brzmieniem liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie może przekraczać w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły maksymalnej liczby dzieci i uczniów określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 PrOśw, dotyczących odpowiednio liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i liczby uczniów w oddziale szkoły specjalnej. Dotychczasowe brzmienie przepisu § 9 ust. 3 odsyłało bezpośrednio w tym zakresie do rozporządzenia MEN z 17.3.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649). Nowe brzmienie przepisu odsyła pośrednio do rozporządzenia MEN z 28.2.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, wydanego na podstawie art. 111 PrOśw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności