Naruszenie przepisu art. 60 PrBud

Zgodnie z treścią art. 60 PrBud: „inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem”.


Przepis ten jest normą skierowaną do stosunków prywatnych pomiędzy inwestorem a właścicielem obiektu, bowiem właściciel nie jest z punktu widzenia PrBud uczestnikiem procesu budowlanego.

Jak wskazuje się w doktrynie: „niewywiązanie się inwestora z obowiązków nałożonych przepisami komentowanego artykułu obciąża właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, rodząc po ich stronie roszczenie o wypełnienie ustawowego obowiązku, a niewykonanie obowiązku lub poniesionego ewentualnie uszczerbku z tego tytułu może być przedmiotem pozwu przed sądem powszechnym. To zaś oznacza, że w tych sprawach nie ma drogi administracyjno-prawnej, a żądanie kierowane w tej mierze do organów administracji będzie prawnie bezskuteczne.” (zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2016).

W celu zatem wyegzekwowania od inwestora przekazania dokumentacji obiektu, właściciel obiektu winien wystosować do inwestora, rozumianego jako osobę, której wydane było pozwolenie na budowę, przedsądowe wezwanie do wydania rzeczy, a w razie braku skutku, wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności