Zgodnie z treścią art. 60 PrBud: „inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem”.

Przepis ten jest normą skierowaną do stosunków prywatnych pomiędzy inwestorem a właścicielem obiektu, bowiem właściciel nie jest z punktu widzenia PrBud uczestnikiem procesu budowlanego.

Jak wskazuje się w doktrynie: „niewywiązanie się inwestora z obowiązków nałożonych przepisami komentowanego artykułu obciąża właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, rodząc po ich stronie roszczenie o wypełnienie ustawowego obowiązku, a niewykonanie obowiązku lub poniesionego ewentualnie uszczerbku z tego tytułu może być przedmiotem pozwu przed sądem powszechnym. To zaś oznacza, że w tych sprawach nie ma drogi administracyjno-prawnej, a żądanie kierowane w tej mierze do organów administracji będzie prawnie bezskuteczne.” (zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2016).

W celu zatem wyegzekwowania od inwestora przekazania dokumentacji obiektu, właściciel obiektu winien wystosować do inwestora, rozumianego jako osobę, której wydane było pozwolenie na budowę, przedsądowe wezwanie do wydania rzeczy, a w razie braku skutku, wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.