Naruszenie ochrony danych osobowych podczas stosowania prawa budowlanego

RODO wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich (art. 97 RODO). Należy się w związku z tym zastanowić, czy przedsiębiorca (art. 4 ust. 18 RODO) stosujący Prawo budowlane (ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej: PrBud) , może dokonać naruszenia ochrony danych osobowych?

Do twierdzącej odpowiedzi na to pytanie wystarczy porównać niektóre definicje z RODO z zadaniami przedsiębiorców, o których mowa w PrBud, przetwarzających dane osobowe. Definicje wiodące z RODO o naruszeniu ochrony danych:

1) artykuł 4 ust. 1 RODO - „dane osobowe” oznaczają informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby;

2) artykuł 4 ust. 2 RODO - „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3) artykuł 4 ust. 12 RODO - „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych, lub w inny sposób przetwarzanych.

Przedsiębiorcy stosujący PrBud

Przedsiębiorcami stosującymi PrBud, którzy mogą dokonać naruszenia ochrony danych osobowych tj. RODO, na pewno będą uczestnicy procesu budowlanego (art. 17 PrBud) oraz zarządca obiektu budowlanego (art. 61 PrBud). Wymienione osoby dokonują przetwarzania danych osobowych na etapie projektowania, realizacji inwestycji i utrzymania obiektu budowlanego. Za naruszenie danych osobowych w stopniu minimalnym narażony będzie także inspektor nadzoru budowlanego. Przeglądanie danych osobowych jest czynnością zaliczaną do czynności ich przetwarzania z art. 4 ust. 2 RODO. W stopniu maksymalnym, podczas realizacji budowy, na naruszanie danych osobowych jest narażony kierownik budowy, który oprócz danych z dokumentacji budowy (art. 3 ust. 13 PrBud) musi zadbać o właściwą ochronę „zbioru danych” (art. 4 ust. 6 RODO) pozyskanych w związku z bezpieczeństwem na budowie (art. 3 ust. 6 PrBud).

Zachowanie dbałości ochrony danych osobowych

Zachowanie dbałości przez przedsiębiorców dotyczy głównie trzech zasadniczych spraw: zasad przetwarzania danych osobowych, przestrzegania praw osoby, której dane dotyczą i obowiązków przedsiębiorcy jako administratora danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych ujęte zostały przepisami Rozdziału II RODO - artykuł 5 i dalsze. Przepisy rozdziału są podporządkowane sprawie osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny i przejrzysty.

Przestrzeganie prawa osoby, której dane dotyczą, ujęte zostało przepisami Rozdziału III RODO - artykuł 12 i dalsze. Przepisy rozdziału nakazujące administratorowi podjęcia środków przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji oraz trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązki przedsiębiorcy jako administratora danych osobowych zostały ujęte w Rozdziale IV RODO - artykuł 24 i dalsze. Przepisy rozdziału są nakazem, dla administratora, wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO.

Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

W rozdziale VIII RODO - artykuły 77 i dalsze - zostały ujęte prawa osób, które poniosły szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO i ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Są to zapisy raczej optymistyczne dla przedsiębiorców opierających swoją działalności o PrBud. Branża budowlana łącznie z ujęciem działalności zarządców obiektów budowlanych, w stosunku do całości rynku, zbiera minimalne ilości danych osobowych. Osoba, której wydaje się, że poniosła szkodę majątkową w wyniku naruszenia RODO, może wprawdzie zawiadomić organ nadzorczy. Organ ewentualnie nałoży karę administracyjną (art. 83 ust. 4 RODO). środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowić będą dochód budżetu państwa. Niezależnie od prawa do żądania wszczęcia postępowania przez organ nadzorczy, każda osoba, której prawa przysługujące na mocy przepisów RODO zostaną naruszone, może żądać odszkodowania w postępowaniu sądowym.

RODO jest rozporządzeniem bardzo obszernym (ok. 12O stron ). W interesie własnym przedsiębiorcy, jego pracowników i klientów, właściwym działaniem jest korzystanie z pewnego miejsca informacji o RODO, w tym informacji znajdujących się na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności