Naruszenia dotyczące zawierania lub zmiany umów w sprawie zamówień publicznych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2 ZamPublU:

„1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”.

Zasada stand-still

W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie podstaw do wniesienia odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU zmodyfikowano także zasadę stand-still w odniesieniu do zawarcia umowy, także przy tej wartości. Skutkuje to wprowadzeniem nowej regulacji - art. 94 ust. 2 pkt 3 ZamPublU. W tym przypadku zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ZamPublU, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU, gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ZamPublU lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

Termin zawierania umowy

Umowa o zamówienie publiczne zawierana jest na czas oznaczony. Zasadą jest, że na czas nie dłuższy niż 4 lata (art. 141 ust. 1, 2 i 3 ZamPublU). W określonych ustawą przypadkach okres ten może jednak być dłuższy (np. art. 141 ust. 4 ZamPublU), a w wyjątkowych przypadkach - na czas nieoznaczony (art. 143 ZamPublU).

Forma pisemna umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 139 ust. 2 ZamPublU umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Skoro - jak stanowi art. 139 ust. 1 ZamPublU - do umów w sprawach zamówień publicznych (dalej: umowy) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny - jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej - to oznacza to, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 zd.1 KC). Jak stanowi art. 73 § 1 KC, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

Natomiast jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej (art. 73 § 2 KC).

Zmiana istotnych postanowień umowy

W dotychczasowym stanie prawnym zmiana istotnych postanowień umowy była możliwa jedynie wówczas, gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Nowelizacja ZamPublU wprowadza zmiany w tym zakresie i wskazuje na okoliczności, po których wystąpieniu będzie dopuszczalne dokonywanie zmian postanowień zawartych w umowie o zamówienie publiczne lub umowie ramowej. Nowe regulacje określają, jakiego rodzaju zmiany będą uznawane za istotne, i co za tym idzie - będą wymagały wszczęcia nowego postępowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności