Wspomniany wyżej cel ma być realizowany przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

1. Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (operator priorytetu Biblioteka Narodowa).

Cel priorytetu to zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne będą na stronie Biblioteki Narodowej (http://www.bn.org.pl/).

2. Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 (operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie)

Cel priorytetu to wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. Wszystkie informację na temat Priorytetu dostępne są na stronie Instytut Książki (http://www.instytutksiazki.pl/infrastruktura-2016,biblioteki.html).

3. Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Cel priorytetu to wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących:

  • szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także
  • szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP oraz
  • biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Informację na temat priorytetu dostępne są na stronie MEN (https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa).

Informacje na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zamieszczono na stronie internetowej MKiDN (http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php).