Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej: KZN) będzie zarządzał nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzył stabilne warunki finansowania rozwiązań przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Celem ustawy powołującej KZN jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem (w tym z opcją uzyskiwania własności przez najemcę – najem z opcją), o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 poz. 1529):

  • powołanie KZN, który będzie gospodarował zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego;
  • zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo pozostających w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa do KZN;
  • zasady gospodarowania nieruchomościami, które wejdą w skład KZN, oraz mieszkaniami o czynszu normowanym;
  • wprowadzenie środków prawnych służących kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego. Za naruszenie przez operatora mieszkaniowego obowiązków wynikających z ustawy Prezes KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra, nakłada administracyjne kary pieniężne;
  • określenie zasady najmu i ustalania czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem;
  • ograniczenie zakresu najmu okazjonalnego do najmu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (najem maksymalnie na 10 lat).
Ważne

Regulacjami służącymi ochronie najemcy są:

a) określenie zasad ustalania czynszu, opłat eksploatacyjnych, rat i ceny 1 m2;

b) obowiązek oferowania umowy najmu jako umowy z opcją;

c) ograniczone możliwości wypowiedzenia najmu;

d) pierwszeństwo zawarcia najmu dla osób spełniających kryteria ustawowe (m.in. niższe dochody, posiadanie dzieci, brak prawa własności do lokalu przez członka rodziny, zmiana miejsca pracy lub nauki, status repatrianta, ukończenie 65 roku życia),

e) zakaz podnajmowania mieszkania.