Chodzi w tym przypadku o nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika.

Do uznawania tych kwalifikacji upoważniono Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.