Ustawa utworzyła Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wchodzi m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komitet w latach 2017-2021 ma realizować zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP. Realizując swoje zadania, komitet w szczególności:

1) przyjmuje corocznie na dany rok plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP;

2) promuje w kraju i za granicą ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez RP;

3) inicjuje współpracę między organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w Obchodach;

4) wyraża, na wniosek Prezydenta RP, opinię w sprawach udzielenia patronatu Prezydenta RP nad uroczystościami związanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia niepodległości przez RP.