Niepewna jest sytuacja przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty naprawy sprzedanych towarów. Fiskus różnie podchodzi do ich rozliczenia.

Pozytywną interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostała ostatnio spółka produkująca wyroby metalowe. Część z nich sprzedaje zagranicznym kontrahentom. Zdarza się, że zgłaszają oni reklamację (na towary jest dwuletnia gwarancja).

Doprowadzenie wyrobów do wymagań kontrahentów wymaga przeróbek. Możliwości są dwie. Pierwsza – oddelegowanie do klienta własnych pracowników. Druga – pokrycie wydatków na naprawę wykonaną przez inną firmę.

Spółka wybrała drugi wariant, ponieważ wyliczyła, że jest bardziej opłacalny. Zapytała skarbówkę, czy wolno zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów. Twierdzi, że jest to możliwe, ponieważ do naprawy sprzedanych towarów zobowiązuje ją kodeks cywilny.

Obowiązki wynikające z przepisów

Co na to fiskus? Potwierdził, że przepisy kodeksu cywilnego mają w tej sprawie duże znaczenie. Zobowiązują bowiem sprzedawcę do usunięcia wad towaru w okresie gwarancji. Poniesione wydatki mają więc związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (nr interpretacji 0115- KDIT2-3.4010.346.2017.2.KP).

– Generalnie nie powinno być wątpliwości, że wydatki związane z postępowaniem reklamacyjnym są kosztem uzyskania przychodów – mówi dr Michał Wilk, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Wilk Latkowski. – Jeśli jednak fiskus uzna, że wady powstały wskutek niedbałości i niestaranności sprzedawcy, zakwestionuje rozliczenie.

Problemy ze skarbówką mogą się pojawić także wtedy, gdy naprawa jest dobrowolna. Pokazuje to sprawa, która trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Zaczęła się od wniosku o interpretację spółki z o.o. Napisała w nim, że rozpatruje często reklamacje klientów w sprawie wadliwych produktów. Także wtedy, gdy nie była ich bezpośrednim sprzedawcą. Zdarza się, że nie ma podstaw do uwzględnienia reklamacji, np. wyniki badań laboratoryjnych jednoznacznie wykluczają wady towarów. Czasami też badania nie dają jednoznacznych wyników. Spółka załatwia takie sprawy polubownie, wypłacając klientom rekompensaty.

Kiedy budujemy wizerunek

Fiskus uznał takie działania za wyłączoną z podatkowych kosztów reprezentację. Argumentował, że zmierzają do budowania pozytywnego wizerunku. Sąd był podobnego zdania. Podkreślił, że przez reprezentację rozumie się każde działanie skierowane do kontrahentów w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku firmy, uwypuklenia jej zasobności i profesjonalizmu. Decydując się na ponoszenie wydatków dotyczących reklamacji polubownych, spółka akcentowała, że zadowolenie klientów ma dla niej znaczenie priorytetowe. Nie chodziło więc o reklamę towarów, lecz o wizerunek firmy, który był dla niej cenniejszy niż obciążenie finansowe związane z uwzględnieniem reklamacji (sygn. I SA/Łd 339/16).

Każda sytuacja indywidualnie

– Uważam, że w tej sprawie fiskus i sąd zbyt szeroko potraktowali pojęcie „reprezentacja” – mówi Michał Wilk. – Nie można uznać, że jest nią każde działanie, które ma podtrzymać dobre relacje z kontrahentem. Ta sprawa pokazuje jednak, że nie można automatycznie odliczać wydatków związanych z postępowaniem reklamacyjnym, każda sytuacja musi być oceniona indywidualnie.

Zakaz dla kar i odszkodowań

Ustawa o PIT i o CIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu:

– wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,

– zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

– zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Czy inne kary i odszkodowania mogą być podatkowym kosztem? Fiskus podkreśla, że każdy wydatek musi być oceniony indywidualnie. To, że nie ma go w katalogu wyłączeń, nie oznacza bowiem automatycznie, iż może być podatkowym kosztem. Istotne jest zwłaszcza to, czy poniesienie wydatku jest efektem nieprawidłowości, które zostały spowodowane (zawinione) przez przedsiębiorcę. Zdaniem skarbówki karę można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy firma zobowiązana do jej uiszczenia dochowała należytej staranności (interpretacja nr 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK).