Najważniejsze przeniesienia grupowań w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Konieczność wprowadzenia nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wynika z:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676) oraz
  • nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542; dalej: EwGriBudR).

Na czym zmiany polegają?

Zmiany w grupie 0

Zmianie ulegnie nazwa grupy 0 z „Grunty” (wg KŚT 2010) na „Użytki gruntowe”, a także nazwa podgrupy 01 z „Użytki rolne” (wg KŚT 2010) na „Grunty rolne” (zostanie ona uzupełniona nowym rodzajem 017 „Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych”.

Ważne
Nieużytki z dotychczasowej podgrupy 06 zostaną przeniesione do podgrupy 01 „Grunty rolne” i nowoutworzonego rodzaju 018 „Nieużytki”.

Rozszerzeniu o tereny w trakcie budowy ulegnie zakres rodzaju 033 „Zurbanizowane tereny niezabudowane” (wg KŚT 2010), który zyska nową nazwę - „Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy”.

Tereny komunikacyjne zostaną przeniesione z rodzaju 036 do nowoutworzonej podgrupy 04 „Tereny komunikacyjne”. W ramach tej podgrupy został dokonany podział na rodzaje: 040 „Drogi”, 041 „Tereny kolejowe”, 042 „Inne tereny komunikacyjne”, 043 „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych”. Opisy do nowoutworzonych rodzajów zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem nr 6 do EwGriBudR. Podgrupa 07 „Grunty pod wodami” (wg KŚT 2010) ma zostać przekodowana na 06. Zostaną utworzone w niej trzy rodzaje:

1) 060 „Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi”,

2) 061 „Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi”,

3) 062 „Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi”.

Zmiany w podgrupie 48 i 62

Połączeniu ulegną podgrupy 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” i 49 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania” (wg KŚT 2010). W ten sposób postanie nowa podgrupa 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”.

Agregacji ulegną grupowania, w podgrupach: 32 „Turbiny i inne maszyny napędowe”, 44 „Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów”, 46 „Urządzenia do wymiany ciepła”, 47 „Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych” i 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (wg KŚT 2010).

Przekodowane zostaną dotychczasowe rodzaje: 490 „Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne”, 491 „Zespoły komputerowe”, 492 „Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami”, 493 „Roboty” (wg KŚT 2010) odpowiednio na: 486 „Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne”, 487 „Zespoły komputerowe”, 488 „Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami”, i 489 „Roboty”.

Zmianie nazwy ulegnie podgrupa 62 „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii” (wg KŚT 2010) na: „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne” Aktualnie stosowane technologie i urządzenia należy dostosować do podziałów w tej podgrupie.

W grupach 1-9 wprowadzono powiązania z PKWiU 2015, zaś z grup 4-8 usunięto odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z 17.12.1991 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz.Urz. GUS Nr 21, poz. 132) – obecnie nieobowiązującym.

Z chwilą udostępnienia projektu rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), każdy może zgłaszać zainteresowanie pracami nad projektem. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności