urlop rodzicielski

podwyższenie łącznego wymiaru urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców do 41 tygodni oraz do 43 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków), przy jednoczesnym zagwarantowaniu każdemu z rodziców nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni

nowy urlop opiekuńczy

wprowadzenie nowego urlopu – opiekuńczego – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych; urlop (bezpłatny) przysługiwałby w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym

nowe zwolnienie od pracy

nowe zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika; wymiar 2 dni (albo 16 godzin) w roku kalendarzowym, prawo do 50% wynagrodzenia (liczonego jak wynagrodzenie urlopowe)

umowa o pracę na okres próbny

wprowadzenie nowych okresów wypowiedzenia umów o pracę na okres próbny i możliwości ich modyfikacji przez strony umowy

dodatkowe zatrudnienie

wprowadzenie dla pracodawcy zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą

zgoda rodzica na pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy, itp.

wydłużenie z 4. do 8. roku życia dziecka, do ukończenia którego pracodawca nie może polecać pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy tylko za jego zgodą

forma wniosku o korzystanie z uprawnień rodzicielskich

wprowadzenie możliwości składania wniosków przez pracowników wnioskujących o uprawnienia rodzicielskie, o których mowa w dziale VIII KP („Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”), a także o urlop opiekuńczy w postaci papierowej lub elektronicznej

wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

wprowadzenie dla pracodawcy obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, obowiązku konsultacji związkowej tej przyczyny oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy, jeżeli wypowiedzenie naruszyło przepisy albo było nieuzasadnione

nowe płatne przerwy w pracy

wprowadzenie dwóch dodatkowych (płatnych) 15-minutowych przerw w pracy; pierwsza gdyby dobowy wymiar czasu pracy był dłuższy niż 9 godzin, a druga – gdyby był dłuższy niż 16 godzin