1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1308 opublikowano rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 17.8.2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozporządzenie rozróżnia wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe. Pierwsze z nich to dyplomy, puchary lub plakietki, które można przyznać w kategoriach seniorów, młodzieżowców lub juniorów. Wyróżnienia, co do zasady, mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:

  • igrzyskach: olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych;
  • mistrzostwach: świata i Europy.

Nagrody pieniężne można natomiast przyznać za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym wyłącznie osobom startującym w kategorii seniorów. Nagroda, co do zasady, może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:

  • igrzyskach: olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych,
  • mistrzostwach: świata i Europy,
  • uniwersjadzie letniej lub zimowej,
  • akademickich mistrzostwach świata

– jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.

2. Komentarz

Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia polski związek sportowy składa ministrowi sportu:

  • do 30 listopada – jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione do 15 listopada danego roku;
  • do 31 stycznia roku następnego – jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione po 15 listopada danego roku.

Wniosek powinien zawierać dane osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe, czyli: imię i nazwisko, PESEL, adres do korespondencji oraz informację o miejscu składania informacji podatkowych oraz o wybitnym osiągnięciu sportowym. Wniosek o przyznanie nagrody może też zawierać wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wypłata nagrody.

Z art. 34 ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), minister sportu może przyznawać ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Ważne
Nagroda pieniężna jest przyznawana w odniesieniu do ustalonej podstawy jej wyliczania. Od 18.8.2016 r. podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty.

W zależności od rodzaju zawodów sportowych oraz zajętego miejsca, rozporządzenie przewiduje nagrody sportowe od 1-krotności aż do 20-krotności podstawy.

Wypłata nagrody następuje:

  • do końca roku kalendarzowego – w przypadku wniosku składanego do 30 listopada;
  • do 31 marca roku następnego – w przypadku wniosku składanego do 31 stycznia następnego roku.