Nagroda jubileuszowa pracownika GOPS zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracodawca powinien wypłacić nagrodę jubileuszową niezwłocznie po jej nabyciu przez pracownika, ustalając jej wysokość z uwzględnieniem wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w styczniu 2021 r.

Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym w tym znaczeniu, że nie przysługuje wszystkim pracownikom „z automatu”, tak jak np. odprawa emerytalna. Dlatego też prawo do takiej nagrody dla poszczególnych grup pracowników określają obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe, np. ustawa i rozporządzenie, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, itp. W oparciu o ustawę nagroda jubileuszowa przysługuje jedynie niektórym grupom pracowników, np. pracownikom samorządowym czy pracownikom GOPS (których prawa i obowiązki także regulują przepisy o pracownikach samorządowych).

W przypadku pracowników samorządowych zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej określa ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.; dalej: PracSamU). Natomiast zasady wypłaty ustala rozporządzenie Rady Ministrów z 15.5.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.). Wspomniana PracSamU określa, jakie okresy są uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody. Są to:

1) okres zatrudnienia u danego pracodawcy (niezakończony),

2) okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców (zakończone), oraz

3) okresy zaliczane, tj. takie, które są wliczane do pracowniczego stażu pracy na podstawie przepisów odrębnych, np. praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, itp.

Natomiast wynagrodzenie będące podstawą naliczenia nagrody jubileuszowej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wypłata nagrody jubileuszowej

Jak już wspomniano, zasady wypłaty nagród jubileuszowych ustala rozporządzenie Rady Ministrów z 15.5.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Stanowi ono, że nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody, a podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Natomiast jeśli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

Z pytania wynika, że od 1.1.2021 r. pracownik jest zatrudniony na 3/8 etatu, a 23.1.2021 r. nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić nagrodę niezwłocznie po jej nabyciu przez pracownika, ustalając jej wysokość z uwzględnieniem wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w styczniu 2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności