Pracodawca powinien wypłacić nagrodę jubileuszową niezwłocznie po jej nabyciu przez pracownika, ustalając jej wysokość z uwzględnieniem wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w styczniu 2021 r.

Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym w tym znaczeniu, że nie przysługuje wszystkim pracownikom „z automatu”, tak jak np. odprawa emerytalna. Dlatego też prawo do takiej nagrody dla poszczególnych grup pracowników określają obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe, np. ustawa i rozporządzenie, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, itp. W oparciu o ustawę nagroda jubileuszowa przysługuje jedynie niektórym grupom pracowników, np. pracownikom samorządowym czy pracownikom GOPS (których prawa i obowiązki także regulują przepisy o pracownikach samorządowych).

W przypadku pracowników samorządowych zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej określa ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.; dalej: PracSamU). Natomiast zasady wypłaty ustala rozporządzenie Rady Ministrów z 15.5.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.). Wspomniana PracSamU określa, jakie okresy są uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody. Są to:

1) okres zatrudnienia u danego pracodawcy (niezakończony),

2) okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców (zakończone), oraz

3) okresy zaliczane, tj. takie, które są wliczane do pracowniczego stażu pracy na podstawie przepisów odrębnych, np. praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, itp.

Natomiast wynagrodzenie będące podstawą naliczenia nagrody jubileuszowej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wypłata nagrody jubileuszowej

Jak już wspomniano, zasady wypłaty nagród jubileuszowych ustala rozporządzenie Rady Ministrów z 15.5.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Stanowi ono, że nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody, a podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Natomiast jeśli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

Z pytania wynika, że od 1.1.2021 r. pracownik jest zatrudniony na 3/8 etatu, a 23.1.2021 r. nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić nagrodę niezwłocznie po jej nabyciu przez pracownika, ustalając jej wysokość z uwzględnieniem wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w styczniu 2021 r.