Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach już od 1.9.2017 r.

Nowa forma nadzoru pedagogicznego

Na wstępie należy zaznaczyć, że chociaż podstawowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego pozostaną niezmienione, to jednak nowe rozporządzenie przewiduje kilka zmian, o których istnieniu powinni wiedzieć dyrektorzy szkół i przedszkoli. Tak jak dotychczas, nadzór będzie sprawowany w sposób planowy oraz doraźny. Jednakże, jako nowa forma nadzoru pedagogicznego wskazane zostało monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostek oświatowych. Dotychczasowe przepisy dopuszczały możliwość monitorowania pracy szkół i przedszkoli przez kuratorów oświaty w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Jednakże monitorowanie nie było uznawane za formę nadzoru pedagogicznego.

Zmiany w zakresie ewaluacji zewnętrznej

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami (§ 6 ust. 2 pkt 3 NadzórPedagR) ewaluacja zewnętrzna obejmowała m.in. ustalenie, czy szkoła lub przedszkole spełnia badane wymagania, określone w rozporządzeniu MEN z 6.8.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214). Po wejściu w życie nowego rozporządzenia ewaluacja zewnętrzna będzie obejmować:

1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach jednostki oświatowej w zakresie badanych wymagań,

2) opisanie działań jednostki oświatowej w zakresie badanych wymagań,

3) przygotowanie raportu z ewaluacji.

Tym samym odchodzi się od ustalania, czy szkoła lub przedszkole spełnia badane wymagania, określone w przepisach określających wymagania wobec szkół i placówek. Analogicznie raport z ewaluacji sporządzany według nowego rozporządzenia nie będzie zawierał ustaleń w tym zakresie. Nowe rozporządzenie nie będzie także zawierało odpowiednika obecnego § 13 NadzórPedagR, określającego sposób postępowania w przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że jednostka oświatowa nie spełnia wymagań określonych w odpowiednich przepisach wykonawczych w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Zgodnie ze starymi przepisami organ sprawujący nadzór pedagogiczny polecał w takim przypadku dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

Sposoby wspomagania szkół i przedszkoli przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Stare rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego określało w § 20 sposoby wspomagania jednostek oświaty przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Wspomaganie to następowało w szczególności przez:

1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;

2) promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Nowe rozporządzenie w nieco inny sposób wskazuje przykładowe sposoby wspomagania jednostek oświaty przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Paragraf 19 nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wskazuje to takie czynności wspomagające jak:

1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli (bez zmian),

2) organizowanie konferencji i naraz dla dyrektorów szkół i placówek (nowa forma wspomagania),

3) przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek (nowa forma wspomagania).

Przygotowywanie przez kuratora wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego

W § 23 NadzórPedagR określony był obowiązek opracowywania i przedstawiania przez kuratora oświaty właściwemu ministrowi ds. oświaty i wychowania, w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego. Nowe rozporządzenie w sposób nieco odmienny formułuje ten obowiązek (§ 22 nowego rozporządzenia). Nowe przepisy zobowiązują kuratora oświaty do opracowania i przedstawienia ministrowi, w terminie do 15 października danego roku szkolnego, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

Zmiana w sposobie sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego

Nowe rozporządzenie przewiduje również zmianę obowiązków dyrektora, w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego. Tak jak dotychczas, dyrektor szkoły lub przedszkola we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub przedszkola,

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub przedszkola,

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, dyrektor szkoły lub przedszkola, w celu realizacji powyższych zadań, w szczególności obserwował prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej jednostki oświatowej. Nowe rozporządzenie dopuszcza ponadto, w celu realizacji ww. zadań, monitorowanie przez dyrektora pracy odpowiednio szkoły lub przedszkola. Przypomnijmy, że zgodnie z definicją "monitorowania" zamieszczoną w rozporządzeniu, należy przez to rozumieć działania prowadzone w szkole lub przedszkolu obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej danej jednostki oświatowej.

Nowe zasady sporządzania planu nadzoru pedagogicznego

Istotna zmiana dotyczy sposobu przygotowywania planu nadzoru pedagogicznego. Zgodnie ze starymi przepisami (§ 25 ust. 3 NadzórPedagR) plan nadzoru pedagogicznego zawierał w szczególności:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Nowe rozporządzenie zakłada rozszerzenie treści znajdujących się w planie nadzoru (§ 24 ust. 3 nowego rozporządzenia). Oprócz powyższych informacji, plan nadzoru powinien zawierać:

1) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub przedszkola,

2) zakres monitorowania, o którym mowa była powyżej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi znajdującymi się w nowym rozporządzeniu (§ 32), plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2017/2018 na podstawie rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2015 r. należy dostosować do przepisów nowego rozporządzenia w terminie do 15 września 2017 r.

Wskazanie zakresu treści gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego

Ostatnia zmiana dotyczy doprecyzowania treści gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z § 26 nowego rozporządzenia na platformie są gromadzone:

1) dane identyfikacyjne szkół i placówek:

a) nazwa,

b) typ szkoły albo rodzaj placówki,

c) adres siedzimy szkoły lub placówki oraz numer telefonu, numer faksu i adres strony internetowej,

d) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

e) status publiczno prawny: szkoła lub placówka publiczna, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, albo szkoła lub placówka niepubliczna;

2) informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w trakcie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych od dyrektorów szkół i placówek oraz osób uczestniczących w ewaluacji zewnętrznej;

3) raporty z ewaluacji zewnętrznej;

4) protokoły kontroli przewidzianych w planie nadzoru;

5) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań doraźnych;

6) informacje o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej uzyskane w trakcie monitorowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności